Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Vui lòng đọc kỹ tuyên bố từ chối trách nhiệm này («tuyên bố từ chối trách nhiệm») trước khi sử dụng trang web SuperPasswordGenerator.com («trang web», «dịch vụ») do SuperPasswordGenerator.com điều hành («chúng tôi», «chúng tôi», «của chúng tôi»).

Nội dung hiển thị trên trang web là tài sản trí tuệ của SuperPasswordGenerator.com. Bạn không được sử dụng lại, xuất bản lại hoặc in lại nội dung đó mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

Tất cả thông tin được đăng chỉ nhằm mục đích thông tin. Nó không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp. Nếu bạn quyết định hành động theo bất kỳ thông tin nào trên trang web này, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Mặc dù thông tin trên trang web này đã được xác minh bằng khả năng tốt nhất của chúng tôi nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng không có sai sót hoặc sai sót nào.

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và bạn sẽ được cập nhật kịp thời. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn được cập nhật những thay đổi mới nhất, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang này.