Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với SuperPasswordGenerator.com. Tuyên bố về quyền riêng tư này cung cấp thông tin về thông tin cá nhân mà SuperPasswordGenerator.com thu thập và cách SuperPasswordGenerator.com sử dụng thông tin cá nhân đó.

Thu thập thông tin cá nhân

SuperPasswordGenerator.com có ​​thể thu thập và sử dụng các loại thông tin cá nhân sau:

  • Tên.
  • Địa chỉ email.

Sử dụng thông tin cá nhân

SuperPasswordGenerator.com có ​​thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Quản trị trang web này.
  • Cá nhân hóa trang web cho bạn.
  • Cho phép bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của trang web.
  • Công bố thông tin về bạn trên trang web; tức là lời chứng thực, gợi ý tính năng tín dụng.
  • Gửi cho bạn thông tin tiếp thị.

Khi SuperPasswordGenerator.com tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đại lý hoặc nhà thầu phụ của mình vì những mục đích này, đại lý hoặc nhà thầu phụ được đề cập sẽ có nghĩa vụ sử dụng thông tin cá nhân đó theo các điều khoản của tuyên bố về quyền riêng tư này.

Ngoài việc tiết lộ cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được xác định ở nơi khác ở trên, SuperPasswordGenerator.com có ​​thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi pháp luật yêu cầu phải làm như vậy, liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý hoặc thủ tục tố tụng pháp lý tiềm năng nào và để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của mình.

Bảo mật dữ liệu của bạn

SuperPasswordGenerator.com sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn. SuperPasswordGenerator.com sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân bạn cung cấp trên các máy chủ bảo mật của nó.

Cập nhật tuyên bố này

SuperPasswordGenerator.com có ​​thể cập nhật chính sách bảo mật này bằng cách đăng phiên bản mới trên trang web này. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn đã quen với bất kỳ thay đổi nào.

Các trang web khác

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. SuperPasswordGenerator.com không chịu trách nhiệm về các chính sách hoặc thông lệ bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào.